Regulamin sklepu internetowego - Admireme

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ADMIREME SP. Z O.O.

– ważny od 25.05.2018 r. –

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.        Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży kosmetyków marki Omorovicza przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego ADMIREME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczynie, dostępnego pod domeną http://www.admireme.pl; Regulamin określa prawa i obowiązki Stron, w szczególności:
  1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2. procedurę zawarcia umowy sprzedaży produktów i usług;
  3. koszt i sposób dostawy;
  4. zasady i formy zapłaty ceny;
  5. tryb i miejsce postępowania reklamacyjnego;
  6. prawo do odstąpienia od umowy;
  7. zasady ochrony danych osobowych – Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
 2.        Operatorem sklepu internetowego jest ADMIREME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczynie, ul. Obornicka, nr 51, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000589717, posiadającą numer NIP 9151796674, numer REGON: 363169692, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, dalej: ADMIREME.
 3.        Za pośrednictwem Sklepu internetowego Operator świadczy bezpłatnie następujące usługi stanowiące funkcjonalności Sklepu internetowego:
  1. udostępnienie Indywidualnego Profilu Klienta w Sklepie internetowym;
  2. zawieranie umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Internetu;
  3. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Sklepu internetowego za pośrednictwem usługi newsletter;
  4. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach w formie wiadomości sms

oraz prowadzi sprzedaż kosmetyków znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu internetowego.

Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w rozdziale VI i VII Regulaminu.

 1.        Sklep internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu wiąże się z ryzykiem. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem http://admireme.pl/content/11-szczegolne-zagrozenia
 2.        Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrumklienta@admireme.pl, a także telefonicznie pod numerem 717899407:

Adres do korespondencji:

ADMIREME Sp. z o.o.

Robotnicza 72e

53-608 Wrocław

Dane teleadresowe:

tel.: 71 7899407

fax: 71 7899406

e-mailcentrumklienta@admireme.pl

 1.        Kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Koszt połączenia zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.
 2.        Niedozwolone jest korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu naruszającym obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa ADMIREME lub osób trzecich.
 3.        Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Sklepu internetowego jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej opartej o zawarte w nim informacje. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze Sklepu internetowego lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 4.        Regulamin Sklepu internetowego udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego, pod adresem http://admireme.pl/content/3-regulamin-sklepu-internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin do wglądu można otrzymać w siedzibie Sprzedawcy.

II. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1.        Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą; w przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny.
 2.        Indywidualny Profil Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, którego założenie jest niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie internetowym – zakładka „Twój profil”.
 3.        Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystającą ze Sklepu internetowego.
 4.        Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.        Koszt dostawy – rozumie się przez to koszt dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta.
 6.        Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, i która może umożliwiać Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 7.        Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności będący równocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8.        Sklep internetowy – sklep działający pod domeną http://www.admireme.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawierać umowy kupna kosmetyków oferowanych w Sklepie internetowym.
 9.        Sprzedawca – ADMIREME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczynie, ul. Obornicka, nr 51, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000589717, posiadającą numer NIP 9151796674, numer REGON: 363169692, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, dalej: ADMIREME.
 10.    Produkt – kosmetyki będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 11.    Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 12.    Usługi świadczone drogą elektroniczną lub Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego wskazane w I pkt. 3 lit. a) - d) Regulaminu.
 13.    Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Produkt złożone przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.        Prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do Internetu,
  2. urządzenie końcowe – komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem,
  3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java,
  4. oprogramowania umożliwiające podgląd i wydruk potwierdzeń Zamówień zapisanych w formacie PDF, np. program Adobe Reader,
  5. prawidłowo skonfigurowane konta poczty elektronicznej
 2.        Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280px
 3.        W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest umożliwienie instalacji plików cookies (zob. XIV. Polityka Prywatności).
 4.        Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem centrumklienta@admireme.pl.

IV. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.        Prezentowany w Sklepie internetowym katalog Produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia są wiążące po dokonaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 2.        Ceny Produktów i Usług są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają ewentualnych prowizji operatorów płatności internetowych (przy wyborze tej formy płatności) oraz Kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Produktu, Koszty dostawy oraz ewentualnych innych opłat (według opcji wybranych przez Klienta) są wskazane w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem.
 3.        Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia oraz wagi / wymiarów i są wskazane w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem.
 4.        Obecność Produktów w Sklepie internetowym nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji Zamówienia. Katalog Produktów oraz stany magazynowe Sklepu internetowego są aktualizowane od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 5.        Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne Produktów umieszczonych w Sklepie internetowym były najbardziej jak to możliwe zgodnie z rzeczywistością. W szczególności z uwagi na różne odzwierciedlenie kolorów i kształtów na ekranie monitora istnieje ryzyko, iż zakupiony Produkt może różnić się od widocznego na zdjęciu (różnica może być widoczna przede wszystkim w odcieniu danego koloru, proporcjach). W takiej sytuacji Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo anulowania Zamówienia albo odstąpienia od Umowy i zwrócenia Produktu na zasadach określonych w rozdziale XI Regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o Produktach prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym.
 6.        Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7.        Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronach Sklepu internetowego, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych, należą do Sprzedawcy lub producentów / dystrybutorów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.        Klient może dokonać zakupów w Sklepie internetowym przy pomocy formularza (bez konieczności rejestracji), lub – dla usprawnienia procesu przyszłych zakupów lub dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – poprzez Indywidualny Profil Klienta (po uprzedniej rejestracji).
 2.        Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie internetowym jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane osobowe, które są niezbędne w celu zrealizowania sprzedaży, to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
 3.        Płatność za Produkty zakupione w Sklepie internetowym następuje według wyboru Klienta albo przy składaniu Zamówienia albo przy odbiorze – za pobraniem.
 4.        Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie ADMIREME oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
 5.        Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji; moment ten decyduje o chwili zawarcia umowy – potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 6.        Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub niepełnych danych nie pozwalających na realizację Zamówienia w sposób wybrany przez Klienta.
 7.        W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w sposób wybrany przez Klienta oraz braku możliwości kontaktu z Klientem, np. z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 7 dniach kalendarzowych zostanie anulowane. W takiej sytuacji Klient proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 8.        Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres centrumklienta@admireme.pl.

VI. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM / WYREJESTROWANIE

 1.        W celu usprawnienia procesu składania i realizacji Zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Klient może założyć w Sklepie internetowym Indywidualny Profil Klienta.
 2.        Rejestracja w Sklepie internetowym polega na:
  1. wypełnieniu w formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności podaniu wymaganych w formularzu danych osobowych niezbędnych w celu zrealizowania sprzedaży i ustaleniu przez Klienta loginu (adres e-mail) oraz hasła (co najmniej 5 znaków),
  2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków korzystania ze Sklepu internetowego określonych w Regulaminie poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem”,
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Indywidualnego Profilu Klienta w Sklepie internetowym,
 3.        Rejestracja oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. Rejestracja w Sklepie internetowym oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść zawartych umów sprzedaży Produktów. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4.        Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu internetowego loginu i hasła. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu (adresu e-mail) oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Login i hasło mają charakter poufny.
 5.        Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym tworzony jest Indywidualny Profil Klienta. W Indywidualnym Profilu Klienta dostępne są podane przez Klienta przy rejestracji dane osobowe, które Klient może aktualizować – poprawiać lub kasować (zakładka „Twój profil”).
 6.        Usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta następuje wskutek wysłania odpowiedniego żądania na adres centrumklienta@admireme.pl lub przy użyciu innego kanału komunikacji, lub wskutek żądania Klienta usunięcia jego danych osobowych.

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1.        W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt z oferty Sklepu internetowego, a następnie kliknąć ikonę „Do koszyka” (lub równoznaczny) wybierając ilość oraz ewentualnie inne dostępne opcje;
  2. zalogować się na Indywidualny Profil Klienta lub przejść bezpośrednio do formularza zamówienia i wypełnić pola oznaczone gwiazdką;
  3. wskazać w kolejnych etapach rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), sposób odbioru i płatności za Zamówienie podając niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia oznaczone gwiazdką;
  4. potwierdzić zamówienie klikając na przycisk „Kupuję i płacę” lub „Potwierdzam” w zależności od wyboru formy płatności; po potwierdzeniu Zamówienia nie będzie już możliwości dokonywania zmian.
 2.        Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Admireme wraz z wydawaniem kodów rabatowych.
 3.        Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia. Brak otrzymania przez Klienta potwierdzenia w ciągu 14 dni oznacza, że Umowa nie została zawarta, a oferta Klienta wygasa. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Sprzedawcę.
 4.        W przypadku braku części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.
 5.        Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 6.        Z wyjątkiem przesyłki pobraniowej, zamówione Produkty są wysyłane po otrzymaniu zapłaty.

VIII. ZASADY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1.        Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:
  1. za pomocą serwisu przelewy24 lub PayPal, do którego Klient jest odsyłany w celu dokonania płatności,
  2. kartą płatniczą/kredytową - Mastercard lub VISA lub przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, którego operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
  3. przelewem bankowym na rachunek sklepu numer 85 1090 2516 0000 0001 3164 8448 (w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia Zamówienia pod rygorem anulowania Zamówienia),
  4. za pobraniem przy odbiorze w przypadku zakupów nie przekraczających kwoty 2000zł brutto, – przy wybraniu opcji „za pobraniem”, przy czym Klient nie ma możliwości zapłacić za część Zamówienia z góry a za część Zamówienia przy odbiorze. Klient ponosi koszty związane z wyborem sposobu płatności.
 2.        Po wyborze przez Klienta opcji płatności za pobraniem należność za Zamówienie należy uiścić Dostawcy podczas odbioru przesyłki.
 3.        Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych Zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.
 4.        Do zakupionych Produktów Sprzedawca dołącza paragon z kasy fiskalnej. Na żądanie Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów Sprzedawca może wystawić fakturę VAT; w takim wypadku Klient musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5.        Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 6.        Sklep internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firm kurierskich.
 7.        Sklep internetowy realizuje dostawy wyłącznie na terytorium obszaru Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.        Sklep internetowy przystępuje do realizacji Zamówienia po zawarciu Umowy, tj. po doręczeniu Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, a w przypadku wyboru formy płatności w formie przelewu bankowego – niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu. Z wyjątkiem przesyłki pobraniowej, Produkt jest wysyłany po zaksięgowaniu zapłaty.
 2.        Czas realizacji Zamówienia tj. czas liczony od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktów do Klienta (kompletowanie Zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowania i nadanie paczki) na Produkty dostępne w magazynie Sklepu internetowego wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W przypadku Produktów niedostępnych w magazynie, czas realizacji zostaje wskazany w potwierdzeniu realizacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia łącznie z czasem dostawy nie powinien przekroczyć 30 dni.
 3.        Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło być spełnione w umówionym terminie lub na warunkach uzgodnionych w Zamówieniu, Sklep internetowy niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i według jego decyzji wykona Zamówienie w najbliższym możliwym terminie lub gdyby Klient chciał odstąpić od Umowy – zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w rozdziale XI Regulaminu.
 4.        Do realizacji Zamówienia konieczne jest podanie prawidłowego adresu dostawy (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych.
 5.        Klient może na każdym etapie Zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź poprzez adres e-mail.
 6.        Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem wybranego Dostawcy wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, w przypadku gdy Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient może żądać od Sprzedawcy wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 7.        Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia zamówionych Produktów bez wad fizycznych i prawnych.
 8.        Sklep internetowy informuje Klienta na piśmie przy dostawie Zamówienia o przyjętym przez niego trybie reklamacji oraz o ustawowych przesłankach odstąpienia od umowy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 9.        Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny oraz Kosztów dostawy.
 10.    Klient może zmienić, anulować bądź wstrzymać realizację potwierdzonego Zamówienia do momentu wysłania przesyłki. W celu anulowania Zamówienia należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem internetowym. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z Zamówienia opłaconego z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w rozdziale XI Regulaminu.
 11.    Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmiany lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w Indywidualnym Profilu Klienta.

X. RĘKOJMIA

 1.        Każdy z oferowanych przez Sprzedawcę Produktów jest fabrycznie nowy. Sklep internetowy nie udziela gwarancji na zakupione Produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.
 2.        Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3.        Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 4.        Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny Produktu, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady; (ii) usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5.        Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy.
 6.        Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym jeżeli Klientem jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 7.        Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8.        Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów Klient może zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, mailowo centrumklienta@admireme.pl lub listownie na adres:

ADMIREME
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław

 1.        Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Klienta pozwalające na jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu (w szczególności imię, nazwisko), dowód zakupu potwierdzający nabycie Produktu w Sklepie internetowym (np. paragon, faktura, numer ewidencyjny tych dokumentów) oraz wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Reklamowany Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w ust. 8 powyżej. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, lub Klient zasadnie żąda jedynie obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca uzna za konieczne zbadanie Produktu. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną.
 2.    W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym i odpowiedzialność ograniczona jest tylko do umyślnego działania Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest jednak do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny zakupionego Produktu.
 3.    Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.        Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych poniżej, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objął/objęła w posiadanie Produkt. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.        Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (Wzór odstąpienia od umowy) osobiście w siedzibie Sprzedawcy, listownie na adres Sprzedawcy, faxem 71 7899406lub na adres e-mail: centrumklienta@admireme.pl:

ADMIREME
ul. Robotnicza 72e
53-608 Wrocław

 1.        W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2.        Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3.        Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres wskazany wyżej w ust. 2. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 4.        W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Wskutek odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy oferowanej przez Sprzedawcę.
 5.        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca wyśle do Klienta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Klientem w tej sprawie telefonicznie. Sklep internetowy nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za zamówione Produkty. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny Produktu oraz kosztów przesyłki do Klienta.
 6.        Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.        Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9.    Prawo do zwrotu Produktu nie narusza ani nie ogranicza praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.        Administratorem danych osobowych Klienta jest ADMIREME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczynie, ul. Obornicka, nr 51, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000589717, posiadającą numer NIP 9151796674, numer REGON: 363169692, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł.
 2.        Przedstawicielem Administratora w zakresie ochrony danych osobowych jest Biuro Obsługi Klienta Admireme Sp. z o.o., z którym Klient może się skontaktować pod adresem e-mail centrumklienta@admireme.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 789 94 07.
 3.        Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku danych oznaczonych gwiazdką jest ono niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży, do dokonania zakupów w Sklepie internetowym, lub do rejestracji w Sklepie internetowym i do świadczenia innych usług drogą elektroniczną wskazanych w I pkt. 3 lit. a) - d) Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych, lecz w przypadku niepodania tych danych, które oznaczone są gwiazdką, nie będzie możliwe korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego.
 4.        Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  1. realizacji Zamówień,
  2. założenia Indywidualnego Profilu Klienta, o ile Klient wyrazi taką chęć,
  3. świadczenia innych usług drogą elektroniczną wskazanych w I pkt. 3 lit. a) - d) Regulaminu,
  4. rozpatrzenia reklamacji,
  5. marketingu bezpośredniego,
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Sprzedawca będzie planować dalej przetwarzać dane osobowe Klienta w innym celu, poinformuje on o tym Klienta przed zmianą celu.

 1.        Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży, której stroną może być Klient. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na marketingu bezpośrednim usług własnych, a także na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
 2.        Na podstawie danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.
 3.       Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, takie jak usługodawcy pocztowi, firmy kurierskie, biuro księgowe i podmiot odpowiedzialny za wysyłkę newslettera. Odbiorcą danych osobowych mogą być kancelarie prawne w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom w celach marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to osobną zgodę. Administrator nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4.        Klient może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji w Sklepie internetowym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twój profil”. W przypadku wyrażenia takich zgód, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej  informacje handlowe i/lub na podany przez siebie numer telefonu wiadomości SMS z aktualnymi promocjami. Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę w ww. zakresie w dowolnym momencie, między innymi poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „MOJE INFORMACJE OSOBISTE”. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5.     W przypadku utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, dane osobowe Klienta wraz z Historią Zamówień są przechowywane przez okres istnienia tego profilu, jednak nie krócej niż do momentu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających ze stosunku między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku gdy Klient nie utworzy Indywidualnego Profilu Klienta, dane są przechowywane do momentu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających ze stosunku między Klientem a Sprzedawcą. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej gdy wynika to z obowiązków nakładanych na Sprzedawcę przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu do Indywidualnego Profilu Klienta dostęp do wszystkich swoich Zamówień przez okres ich przechowywania.
 6.    Klientowi przysługuje prawo, by żądać od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, a także prawo do tego, by zostały one sprostowane lub usunięte. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, w tym do usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, Klient może zrealizować w najprostszy sposób samodzielnie po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego (zakładka „MOJE INFORMACJE OSOBISTE”). Pozostałe prawa przysługujące Klientowi wobec Sprzedawcy może on realizować poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedawcą w sposób wskazany w punkcie XII.2.
 7.    Sprzedawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klienta o różnym prawdopodobieństwie i wadze, aby przetwarzanie danych Klienta odbywało się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1). Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 8.    Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 9.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 10.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 11.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Klientów Sklepu internetowego Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 12.    Sprzedawca stosuje są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 13.    W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca stosuje lub zastrzega sobie prawo do stosowania:
  1. „niezbędnych” plików cookies, umożliwiających korzystanie z usługi, np. uwierzytelniających plików cookies wykorzystywanych do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. plików cookies służących do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanych do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług;
  3. „wydajnościowych” plików cookies, umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług;
  4. „funkcjonalnych” plików cookies, umożliwiających „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu;
  5. „reklamowych” plików cookies, umożliwiających dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 14.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarek internetowych). Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza __ Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 3. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Nowy Regulamin nie będzie naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienia przed jego zmianą. O aktualizacji Regulaminu Sklep internetowy poinformuje Klientów w formie publikacji na stronach Sklepu internetowego lub w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient może wyrejestrować się ze Sklepu internetowego. Niewyrejestrowanie się Klienta ze Sklepu internetowego w ciągu 14 dni, albo wcześniejsze zaakceptowanie nowego Regulaminu, np. poprzez złożenie Zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu w całości.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę ADMIREME Sp. z o.o. z siedzibą w Wilczynie, ul. Obornicka 51, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 71 7899407, e-mail centrumklienta@admireme.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.